Get Adobe Flash player

klubmamuski banner

Kontakt dla mediów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

REGULAMIN „ZABAWY Z KLUBEM MAMUŚKI” NA FACEBOOKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa z Klubem Mamuśki” i jest zwana dalej „Zabawą".

2.

Organizatorem Zabawy jest Stowarzyszenie Klub Mamuśki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gersona 41/9, KRS: 0000446996, NIP: 898-22-02-671, Regon: 022070590 (dalej zwane: "Organizatorem").

3.

Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a Klubu Mamuśki: https://www.facebook.com/klubmamuski

4.

Zabawa rozpoczyna się w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 09:40:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 22.06.2018 r. do godziny 21.59:59 czasu polskiego.

5.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.

6.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.

Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.

Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.

9.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1.

Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Zadaniem Uczestników jest wysłanie maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w określonym terminie, w którym odpowiedzą na pytanie: jakie atrakcje dla dzieci są dostępne w Hotelu Polanica Spa & Resort oraz dlaczego to właśnie oni chcieliby przyjechać do Hotelu Polanica Spa & Resort, https://www.hotelpolanica.pl/

3.

Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

4.

Zwycięzcą zostanie 1 osoba, która wykaże się największą kreatywnością, a przy tym udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie z pkt.2. Wyboru dokona 4-osobowa Komisja Konkursowa, składająca się z zarządu Stowarzyszenia Klubu Mamuśki oraz koordynatora działu sprzedaży i marketingu Hotelu Polanica Spa&Resort.

5.

Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/klubmamuski
w dniu: 25.06.2018 r., a organizator powiadomi go również w wiadomości mailowej.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodzona zostanie 1 osoba, która otrzyma od sponsora, firmy Hotelu Polanica Spa & Resort, https://www.hotelpolanica.pl/ voucher na rodzinny pobyt sobota-niedziela 2+2 z wyżywieniem,  w okresie do 31.08.2018.
  2. Informację o zwycięzcy wraz ze wskazanym przez niego adresem dostawy, Organizator przesyła do Sponsora.
  3. W przekazywaniu nagrody Organizator nie uczestniczy i nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1.

Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 25 maja 2018 r.)

2.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wyłącznie doraźnie w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe

2.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „Zabawa z Klubem Mamuśki”.

3.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona
z portalem społecznościowym Facebook.

4.

W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku siły wyższej
.